Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Bijgewerkt op 26-09-2019

Artikel 1 - Doel

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") regelen de relatie tussen het bedrijf Horse Remedy SRL - Leuvensesteenweg 20, 1320 Beauvechain - BTW BE0712635541, gespecialiseerd in de verkoop van natuurlijke producten voor paarden, en de klant (hierna de "Klant") en zijn van toepassing op elke verkoop van goederen of diensten tussen Horse Remedy SRL en de Klant.

Artikel 2 - Prijzen

De prijzen van onze producten worden aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders vermeld, en exclusief verwerkings- en verzendkosten. In het geval van een bestelling naar een ander land dan België is de Klant de importeur van het betreffende product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten kunnen verschuldigd zijn. Deze heffingen en bedragen zijn niet de verantwoordelijkheid van Horse Remedy en komen volledig voor rekening en verantwoordelijkheid van de Klant, zowel wat betreft verklaringen als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties van het betreffende land. We raden de Klant ten zeerste aan om deze aspecten bij de relevante lokale autoriteiten na te vragen. Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, moeten in euro's worden betaald. Horse Remedy behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product wordt gefactureerd op basis van het tarief dat geldt op het moment van orderbevestiging en afhankelijk van de beschikbaarheid.

Artikel 3 - Overdracht van eigendom en risico's

Horse Remedy behoudt de eigendomsrechten over de verkochte producten totdat de volledige betaling van de prijs en alle bijbehorende kosten (mogelijke kosten, rente en boetes) is voldaan. Bijgevolg verbiedt de Klant uitdrukkelijk het wijzigen, transformeren of altereren van de producten die onder het contract vallen op enigerlei wijze, of deze op enigerlei wijze te verkopen, over te dragen, te verpanden, te ruilen, te verhuren, te deponeren of op enigerlei wijze te beschikken voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Onverminderd het bovenstaande en de toepasselijke wetgeving voor de Klant met consumentenstatus, gaan alle risico's van verlies of beschadiging over op de Klant door de fysieke ontvangst van de bestelde producten.

Artikel 4 - Bestellingen

U kunt een bestelling plaatsen op de volgende manieren: Geef de gekozen modaliteiten aan, bijvoorbeeld: • Online: www.horseremedy.eu Contractuele informatie wordt in het Frans gepresenteerd en wordt uiterlijk bij validatie van uw bestelling bevestigd. Horse Remedy behoudt zich het recht voor om om welke reden dan ook een betaling niet te registreren en een bestelling niet te bevestigen, met name in geval van leveringsproblemen of moeilijkheden met betrekking tot de ontvangen bestelling. • In onze vestigingen • Via e-mail naar info@horseremedy.eu

Artikel 5 - Validatie van uw bestelling

Elke validatie van een bestelling, inclusief die geplaatst via de website www.horseremedy.eu, impliceert onherroepelijk en onvoorwaardelijk de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging zullen dienen als bewijs van de transactie. De orderbevestiging wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde operaties. De door Horse Remedy gestelde termijnen voor de uitvoering van diensten of leveringen zijn, tenzij anders vermeld, slechts indicatief.

Artikel 6 - Betaling

Het valideren van uw bestelling impliceert de verplichting van de Klant om de aangegeven prijs te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen, gebeurt de betaling met een creditcard via het beveiligde Paypal- of Hipay-systeem. De afschrijving van de kaart wordt alleen gedaan op het moment van verzending van de bestelling. In het geval van gedeeltelijke leveringen worden alleen de verzonden producten afgeschreven. Voor verkopen gesloten tussen Horse Remedy SRL en professionele Klanten zijn facturen betaalbaar op het maatschappelijk adres van Horse Remedy SRL, uiterlijk zeven dagen na verzending ervan. Na deze periode zal elk onbetaald bedrag automatisch en zonder kennisgeving een conventionele rente van 12% per jaar opleveren en ook automatisch en zonder kennisgeving worden verhoogd met een forfaitaire en niet-verminderbare schadevergoeding van 15% van het resterende onbetaalde bedrag met een minimum van €50 per factuur. Onder verlies van rechten moet elk geschil met betrekking tot een factuur ons schriftelijk bereiken binnen vijf dagen na verzending ervan. Een herinneringskost van €50 kan ook worden toegepast na 30 dagen na het verstrijken van de deadline.

Artikel 7 - Herroepingsrecht voor consumentenklanten

De Klant met consumentenstatus heeft een periode van veertien (14) kalenderdagen om zijn bestelling te annuleren en indien nodig het (de) door hem bestelde product(en) op eigen kosten te retourneren, zonder boetes en zonder opgave van reden. Retouren moeten worden gedaan in hun originele en complete staat (verpakking, accessoires, instructies), onder volledige verantwoordelijkheid en op volledige kosten van de Klant. Elke schade aan het product op deze gelegenheid kan het herroepingsrecht ongeldig maken. Deze herroepingstermijn loopt vanaf de dag na de levering van de bestelling. Het (de) product(en) moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: HORSE REMEDY SRL Leuvensesteenweg 20, 1320 Beauvechain, België. Het bewijs van retour per post of relais moet worden gevalideerd. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht onder de genoemde voorwaarden, zal Horse Remedy de door de Klant betaalde bedragen voor het betreffende product binnen 10 dagen na de kennisgeving van herroeping terugbetalen via dezelfde betaalmethode die is gebruikt tijdens de bestelling. UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT Horse Remedy SRL herinnert, indien nodig, eraan dat goederen en diensten vermeld in artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht niet onder het herroepingsrecht kunnen vallen, waaronder, maar niet beperkt tot: 1° dienstencontracten na volledige uitvoering van de dienst indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra het contract volledig is uitgevoerd door het bedrijf; 2° de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt buiten de controle van het bedrijf en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn; 3° de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd; 4° de levering van goederen die snel bederven of verlopen; 5° de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering door de consument zijn geopend; 6° de levering van goederen die, na levering, en door hun aard, onlosmakelijk zijn vermengd met andere items;

Artikel 8 - Beschikbaarheid

Producten worden te koop aangeboden door Horse Remedy SRL zolang ze zichtbaar zijn op de website www.horseremedy.eu en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor niet-op voorraad zijnde producten zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van de bestelling, zal Horse Remedy SRL de Klant per e-mail informeren. De bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankafschrijving gedaan. Bovendien is de website www.horseremedy.eu niet bedoeld om haar producten groothandel of in grote volumes te verkopen. Daarom behoudt Horse Remedy SRL zich het recht voor om bestellingen voor meer dan 10 identieke artikelen te weigeren.

Artikel 9 - Levering

Producten worden geleverd op het tijdens het bestelproces opgegeven afleveradres, binnen de op de orderbevestigingspagina aangegeven tijd. In geval van vertraagde verzending wordt een e-mail verzonden om u te informeren over eventuele gevolgen voor de aangegeven levertijd. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen (art. VI.43 van het Wetboek van Economisch Recht), mogen Klanten met consumentenstatus, in geval van vertraging bij de levering en na een brief waarin Horse Remedy wordt opgedragen de levering binnen een redelijke termijn gegeven de omstandigheden uit te voeren, de bestelling annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging als Horse Remedy na deze formele kennisgeving niet binnen de aangegeven periode uitvoert. De door de Klant betaalde bedragen zullen dan binnen een maximumtermijn van veertien dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd, aan hem worden terugbetaald.

Artikel 10 - Garantie

Alle door Horse Remedy SRL geleverde producten genieten van de wettelijke garantie zoals voorzien in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. De Klant is verplicht Horse Remedy SRL op de hoogte te stellen van het bestaan van verborgen gebreken bij aangetekend schrijven binnen tien dagen na hun ontdekking. Deze garantie dekt alleen gebreken aan conformiteit die bestonden op het moment van levering van de goederen. De producten moeten worden teruggestuurd in hun originele staat en verpakking, met alle accessoires en instructies. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door externe gebeurtenissen, ongevallen, slijtage of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies. In geval van een gebrek heeft de Klant de keuze tussen de vervanging of reparatie van het product (tenzij de gekozen optie voor Horse Remedy een manifest onevenredige kost met zich meebrengt). In geval van onmogelijkheid tot reparatie of vervanging kan de Klant het product retourneren en een terugbetaling ontvangen of het product behouden en een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen. De retourkosten zijn voor rekening van Horse Remedy SRL.

Artikel 11 - Intellectueel Eigendom

Alle elementen van de website www.horseremedy.eu zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Horse Remedy SRL. Niemand is gemachtigd om enig element van de site, of het nu software, visueel of geluid is, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, exploiteren, herverdelen of voor welk doel dan ook te gebruiken. Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Horse Remedy SRL.

Artikel 12 - Privacybeleid

Horse Remedy SRL verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de door de Klant verstrekte informatie, die hij zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie over hem valt onder de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Als zodanig heeft de Klant het recht om toegang te krijgen tot, wijzigingen aan te brengen, te corrigeren en gegevens met betrekking tot hem te verwijderen. Hij kan dit op elk moment aanvragen door een e-mail te sturen naar info@horseremedy.eu of per post naar HORSE REMEDY SRL, Leuvensesteenweg 20, 1320 Beauvechain, België. Bovendien verbindt Horse Remedy SRL zich ertoe de gegevens van haar Klanten niet aan derden door te geven.

Artikel 13 - Overmacht

Geen van beide partijen zal tekortschieten in haar contractuele verplichtingen voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, gehinderd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere binnen tien dagen na de datum waarop zij zich ervan bewust wordt, op de hoogte stellen. De twee partijen zullen dan, binnen drie maanden, tenzij onmogelijkheid door overmacht, overeenkomen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Als de overmacht langer dan een maand aanhoudt, kunnen deze algemene voorwaarden worden beëindigd door de benadeelde partij. Worden uitdrukkelijk beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die gewoonlijk behouden door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en tribunalen: het blokkeren van vervoers- of leveringsmiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksem, het stilleggen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden eigen aan externe telecommunicatienetwerken voor klanten.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden, evenals alle aankoop- en verkoopoperaties die op hen zijn gericht, zullen worden voorgelegd aan het Belgisch recht.

Artikel 15 - Geschillen

Alle geschillen waartoe de aankoop- en verkoopoperaties leiden die zijn afgesloten in toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden, met betrekking tot zowel hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en hun nasleep, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken overeenkomstig het gewone recht.